OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejszym poniżej ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Mathey System Izabela Matejczyk w Lublińcu. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Mathey System Izabela Matejczyk w Lublińcu oraz uregulowanie wszelkich kwestii związanych z zawieranymi transakcjami handlowymi, których przedmiotem jest sprzedaż towarów.

I. DEFINICJE, ZAKRES OBOWIAZYWANIA

1. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

a) „OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży towarów, oferowanych przez Mathey System,
b) „Mathey System” – Mathey System Izabela Matejczyk w Lublińcu przy ul. 3 maja 9/31 wraz z oddziałami,
c) „Nabywca” – podmiot nabywający lub ubiegający się o nabycie od Mathey System Towarów na mocy zamówienia lub umowy sprzedaży, nie będący konsumentem;
d) „Cennik” – sporządzone przez Mathey System i obowiązujące cenniki (zestawienia cen) lub inne dokumenty zawierające informacje o ofercie handlowej Mathey System i cenach, względnie zestawienia Towarów wraz z cenami;
e) „Towary” – materiały dostępne do nabycia w Mathey System, za wyjątkiem jakichkolwiek maszyn i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, dotyczących maszyn i urządzeń;
f) „ Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży, dostawy lub umowa o dzieło w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w Polsce a także umowa o odpłatne świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu oraz każda inna umowa, na mocy której Mathey System odpłatnie świadczy jakiekolwiek usługi lub przenosi własność lub prawa do korzystania z Towarów.

2. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 03.07.2019r. w odniesieniu do wszystkich Umów Sprzedaży Towarów zawartych lub podlegających zawarciu pomiędzy Mathey System a Nabywcą.

3. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Nabywcy.

4. Uznaje się, że niniejsze OWS zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Nabywcę, nawet jeśli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Nabywca odebrał dostarczane Towary.

5. OWS udostępniane są Nabywcom w formie pisemnej w Mathey System Izabela Matejczyk oraz na stronie www.matheysystem.com.

6. Przyjęcie/zaakceptowanie przez Nabywcę OWS m.in. przy zamówieniu, wniosku o kredyt kupiecki, w umowie sprzedaży lub w inny sposób uważa się za akceptację tych warunków dla kolejnych zamówień/ umów sprzedaży, zawieranych przez Nabywcę z Mathey System, o ile strony nie zastrzegły inaczej.

II. ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

a) Nazwa firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,
b) Numer identyfikacji podatkowej NIP;
c) Powołanie się na ewentualną ofertę;
d) Wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum)
e) Rodzaje zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę; f) Opis właściwości fizycznych towarów np. wymiar, waga, itp.
g) Terminy, miejsce i warunki wydania towaru;
h) W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Nabywcy, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Nabywcę do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar;
i) Informację o zapoznaniu się z OWS;
j) Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Nabywcy.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane w jeden z następujących sposobów:

a) telefonicznie;
b) na piśmie;
c) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail);

2. Zamówienie składane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej ( przy zamówieniu powyżej 5 tys. zł) wiąże strony od chwili, gdy Mathey System poprzez e-mail lub pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji.

3. Zamówienie na towar dostarczany bezpośrednio od producenta wiąże strony od chwili otrzymania przez Mathey System pisemnego dokumentu zawierającego takie zamówienie podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Nabywcy.

4. Za wszelkie błędy popełnione w treści zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Nabywca.

5. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się przez Nabywcę z OWS oraz warunkami aplikacji w zakresie wykorzystania i zastosowania towarów oferowanych przez Mathey System, umieszczonych na stronie https://www.matheysystem.com.

IV. DOSTAWA

1. Dostawa bezpośrednia

a) Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru dostarczanego jest termin wskazany przez Mathey System w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, bądź indywidualnie ustalany między stronami. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Mathey System data dostawy nie jest wyraźnie określona oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony.
b) Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia są możliwe jedynie w terminie 3 dni od złożenia pierwotnego zamówienia, jednakże nie później niż do momentu przekazania i realizacji zamówienia przez producenta towaru i powinny zostać sformułowane na piśmie oraz wysłane Mathey System za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Dostawa z magazynu
Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu będzie każdorazowo ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.

3. Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy lub częściowy) Mathey System nie ponosi odpowiedzialności jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Mathey System jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Nabywcy o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni każdej ze stron przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji strona odstępująca nie ma prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym lub wcześniejszym.

4. Brak odbioru towaru lub odmowa przyjęcia towaru W przypadku, gdy Nabywca nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Mathey System przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Nabywcy oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu i magazynowania. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Mathey System przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Nabywcy lub jeśli Nabywca odmawia przyjęcia towaru Mathey System przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Nabywcy.

V. ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Nabywcy. Mathey System nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Nabywcy. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić Mathey System o tym fakcie. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Nabywcę powyższych obowiązków skutkować będzie:

a) wygaśnięciem uprawnień Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru,
b) uprawnieniem Mathey System do zmiany zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

2. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynu Mathey System. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Nabywcy traktowana jest jako upoważniona do reprezentacji Nabywcy w tym zakresie. Nabywca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Mathey System pisemnie lub drogą mailową, określając imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru konkretnego zamówienia w imieniu Nabywcy.

3. Nabywca ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym. Wszystkie rozbieżności Nabywca odnotowuje na dokumencie dostawy.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. CENA

a) Cena towaru wynika z cennika (zestawienia cen) lub innego dokumentu zawierającego informacje o ofercie handlowej Mathey System. Dokumenty te jednak stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówienia i nie są wiążące dla stron.
b) Ceny zwarte w dokumentach wskazanych w pkt. a) są cenami netto i podlegają podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) i inne, które go zastąpią lub zostaną wprowadzone dodatkowo.
c) Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej według kursu sprzedaży danej waluty przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
d) Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
e) Mathey System ma prawo do jednostronnej odpowiedniej zmiany cen na gruncie zawartych Umów Sprzedaży w przypadku następujących po zawarciu tych umów zmian kursów walut większych niż 3% lub zmian wysokości podatków lub ceł dotyczących Towarów będących przedmiotem tych umów.

2. TERMIN PŁATNOŚCI

Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Mathey System umieszczać będzie każdorazowo na fakturze (rachunku). Mathey System zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Nabywcy. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji płatności lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

3. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

1. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Mathey System będzie miał prawo domagać się:
a) zapłacenia przez Nabywcę za opóźnienie odsetek ustawowych, a w przypadku zastrzeżenia na fakturze VAT lub rachunku odsetek umownych, odsetek w określonej na nich wysokości jednakże nie wyższych niż odsetki maksymalne,
b) natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
c) dokonania przez Nabywcę zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.

2. Mathey System ma prawo przenosić przysługujące mu wierzytelności na rzecz osób trzecich.

4. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

a) Mathey System zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Nabywcę. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu działu V odnoszącego się do rozkładu ryzyka.
b) W celu umożliwienia identyfikacji towaru Nabywca zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
c) W przypadku gdy Nabywca dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Mathey System wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Mathey System kary umownej w wysokości 200% wartości towaru.

VII. TOLERANCJA WAGI, FORMATU I GRAMATURY

1. Mathey System dopuszcza tolerancje gramatury, wagi palety, ilości arkuszy oraz formatu sprzedawanego towaru, z tym zastrzeżeniem, że ich wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych dla danego rodzaju towaru.

2. Nabywca ma prawo, od momentu przyjęcia jego zamówienia do realizacji, do uzyskania informacji co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru przez niego zamówionego.

VIII. ZASADY PRZYZNAWANIA RABATÓW

1. Rabat naliczany jest od cen regularnych produktów.

2. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, rabatami lub upustami oferowanymi przez Mathey System.

3. Rabat udzielany jest od kwoty lub ilosci nabywanego towaru.

4. Mathey System zastrzega sobie prawo do wycofania rabatu, upustu i naliczenia cen regularnych w przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu części towaru.

IX. REKLAMACJE

1. Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Nabywca ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru, niezwłocznego starannego sprawdzenia stanu Towaru oraz przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości.

2. Wyłącza się gwarancję na sprzedane Towary.

3. Warunkiem skutecznego wniesienia reklamacji jest zapoznanie się z warunkami aplikacji w zakresie wykorzystania i zastosowania towarów oferowanych przez Mathey System.

4. Modyfikuje się odpowiedzialność Mathey System z tytułu rękojmi w sposób następujący:

a) W przypadku niezgodności Nabywca ma prawo skierować do Mathey System reklamację w terminie: – 5 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem, które powinny być zgłaszane natychmiast) – 3 miesięcy od dokonania odbioru towaru, jeśli dostarczony towar posiada wady ukryte, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia poprzez przeprowadzenie badania technicznego lub próby.
b) W celu zachowania powyższych terminów ( reklamacja kompletna), Nabywca powinien wysłać reklamację, wraz z niezbędnymi próbkami towarów na swój koszt, na adres Mathey System Izabela Matejczyk, ul. 3 maja 9/31, 42-700 Lubliniec, listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminu. Jeżeli Nabywca nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej traci wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.
c) W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wad jawnych towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.
d) Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji.
e) Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.

5. Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Nabywcę. Nabywca winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Mathey System na jego żądanie zbadanie na miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków w jakich był stosowany przy produkcji.

6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Mathey System, jest on zobowiązany do odebrania na swój koszt wadliwego towaru.

7. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Nabywcę w oryginalnych opakowaniach i w stanie umożliwiającym jego transport.

8. Nie kompletne zgłoszenia reklamacyjne nie będą rozpatrywane.

9. Mathey System potwierdza kompletne zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

10. Mathey System ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia kompletnej reklamacji.

11. W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad Mathey System zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych producenta towaru i innych ciążących na nim zobowiązań.

12. W przypadku wysuwania przez Nabywcę roszczeń odszkodowawczych, których powstanie związane jest z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

13. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Mathey System, Nabywca nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych z Mathey System, w tym za towar reklamowany, bądź za towar, który został zafakturowany przez Mathey System łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera on wad.

14. Jeżeli jednak Nabywca wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, Mathey System ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń reklamacyjnych do czasu uregulowania wobec niego przez Nabywcę wszelkich zaległych należności i innych obowiązków wobec Mathey System, a Nabywca zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Mathey System odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych, lecz nie wyższych niż odsetki maksymalne. Odsetki za opóźnienie należne będą Mathey System w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

15. Towary objęte specjalnymi akcjami sprzedażowymi, w tym w szczególności akcjami wyprzedażowymi, nie podlegają reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Akceptując niniejsze OWS Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mathey System oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nabywcy przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych( dz. U. z 2002, Nr 101, poz.926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

2. Mathey System zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty miedzy stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać, tj. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.matheysystem.com.

3. Wszelkie terminy przewidziane w OWS oraz umowach sprzedaży zastrzeżone zostają na korzyść Mathey System.

4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

5. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądów Powszechnych właściwych dla siedziby Mathey System.