WARUNKI Gwarancji

Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:

 • 12m-cy na: GLASS™, OfficeGLASS™, TabGLASS™, PetGLASS™, StripeGLASS™, CarGLASS™, SandGLASS™, WALL™Pro
 • 24m-ce na: WallGLASS™,  WallGLASS™ Plus (+), CornerGLASS™ Plus (+), WallC™, WallG™, WallWOOD™, Wall ART™, CarWALL™, CornerALU™, Wall LE™

Gwarant udziela klientowi gwarancji na podstawie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego sprzedaż Produktu.

Gwarant  udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych Produktów pod warunkiem  korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji  określonymi w dokumentacji.

W  okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwe Produkty. Jeżeli Gwarant  stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy  Produktu jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego  Produktu, zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad.

Z  tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w  skutek awarii następstw niezadziałania Produktu. Jedynym zobowiązaniem Gwaranta według tej  gwarancji, jest dostarczenie części zamiennych lub naprawa lub wymiana  Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

Gwarant  odpowiada przed Kupującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z  przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte wady  powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 • czynników zewnętrznych: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia itp. czy zużycia Przedmiotu
 • zamontowania i użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w opisie
 • użytkowania  Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w opisie (np. max/min temperatury pracy, zanieczyszczeniu, szkodliwych warunkach czy chemikaliach)
 • błędów projektowych i przeznaczenia – nieprawidłowego doboru Produktu
 • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuką inżynierską
 • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
 • uszkodzeń  Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych  z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów np. montażowych
 • uszkodzeń  wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły  wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.)

Gwarancja  nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z ich przeznaczeniem np. ścieranie się warstw zewnętrznych przy ekstremalnie intensywnym użytkowaniu.

Wszystkie przedmioty są przedmiotami przemysłowymi i wytwarzane są z najwyższą starannością i dbałością niemniej jednak producent dopuszcza tolerancję wymiarową +/-2%

Reklamacja

Do złożenia reklamacji nie uprawniają zwyczajowo przyjęte w handlu lub nieznaczne odchylenia w barwie i deseniu dostarczonych towarów od ich wzorców katalogowych.

Wszelkie wady fizyczne dostarczonych towarów należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, a w przypadku wad ukrytych w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od daty ujawnienia się wady. Po upływie powyższych terminów roszczenia Nabywcy z tytułu wad fizycznych dostarczonych towarów wygasają.
W przypadku zasadności reklamacji, Gwarant według swojego wyboru może:

 • usunąć wady;
 • wymienić towar na wolny od wad;
 • obniżyć cenę towaru i zwrócić nadpłatę Nabywcy;
 • odebrać wadliwy towar i zwrócić Nabywcy uiszczoną opłatę.

W zależności od wybranego przez Gwaranta sposobu załatwienia reklamacji, o którym to sposobie Gwarant jest zobowiązany poinformować Kupującego w formie pisemnej, strony wspólnie
ustalą termin, w którym Gwarant wywiąże się ze swojego zobowiązania. W przypadku towarów magazynowych termin ten nie może być jednak krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni, a w przypadku towarów niestandardowych – niż 1 (słownie: jeden) miesiąc.

W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez Gwaranta w związku z jej zgłoszeniem przez Kupującego pokrywa Kupujący.

Wszelkie dalej idące roszczenia Kupującego są wyłączone. W szczególności Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Kupującego szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową).

Zwrot towaru

Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością.

Jeśli zwracany towar będzie uszkodzony lub będą na nim ślady użytkowania wykraczające poza zakres zwykłego sprawdzenia towaru (np. zabrudzona lub częściowo odklejona odbojnica, pogięta, odklejona nakładka lub mata, uszkodzona taśma, liner z klejem spowodowana odwrotnym zwinięciem lub zwinięciem na zbyt małą średnicę niż te, które stosuje się w procesie produkcji i pakowania, itd.), wtedy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie.

W przypadku odstąpienia od umowy do 14 dni i zwrotu towaru – konsument ponosi opłatę za przesyłkę zwrotną do sprzedającego. Sprzedający zwraca koszt przesyłki w pierwszą stronę w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie.

W przypadku nieodebrania przesyłki opłaconej koszt powrotu pokrywa kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.

W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej koszt przesyłki w obie strony pokrywa kupujący zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.

W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, poprzedzone odstąpieniem od umowy, kupujący pokrywa koszt powrotu przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem przewoźnika.

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie przysługuje w przypadku umów, gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.